СТРАТЕГІЇ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ КОНГРЕСУ США ЩОДО КРАЇН АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ

  • С. В. Желіховський Дипломатична академія України при МЗС України
Ключові слова: Конгрес США, азійсько-тихоокеанський регіон, зовнішньополітичні стратегії, військово-морські стратегії, міжнародні відносини, Конгресс США, азиатско-тихоокеанский регион, внешнеполитические стратегии, военно-морские стратегии, международные отношения, US Congress, Asia-Pacific region, foreign policy strategies, naval strategies, international relations

Анотація

У статті досліджено основні стратегічні напрями в по-
літиці американського Конгресу щодо країн Азійсько-Ти-
хоокеанського регіону. Визначено основні стратегічні на-
прями: 1) безпеково-політичний напрям; 2) економічний
напрям; 3) культурно-гуманітарний напрям. Здійснено
аналіз особливостей змісту цих напрямів політики Кон-
гресу США щодо країн АТР, показано закономірності в
політичних рішеннях американського парламенту щодо
держав Азійсько-Тихоокеанського регіону. Перший на-
прям стратегічних рішень Конгресу представлений рі-
шеннями в напрямі виділення бюджетних асигнувань на
розміщення засобів озброєнь та військових контингентів
у АТР; другий напрям – це концепції формування Тран-
стихоокеанського економічного блоку, а також шляхом
ратифікаційних актів двосторонніх і багатосторонніх угод із державами АТР; третій напрям – в експорті демо-
кратичних цінностей в азійських країнах із тоталітарни-
ми і посттоталітарними режимами.

 

The article examines the main strategic directions in
the policy of the American Congress for the countries of the
Asia-Pacific region. The main strategic directions are de-
termined: 1) the military-political direction; 2) the econom-
ic direction; 3) cultural and humanitarian direction. The
analysis of the specifics of the contents of these directions
of the US Congress policy regarding the APR countries is
made, the patterns in the political decisions of the American
Parliament regarding the states of the Asia-Pacific region
are shown. The first direction of strategic decisions of the
Congress is represented by decisions on allocating budget-
ary allocations for the deployment of weapons and military
contingents in the APR; the second direction is the concept
of the formation of the trans-Pacific economic bloc, as well
as the ratification of bilateral and multilateral agreements
with the APR states; the third direction is the export of
democratic values – to Asian countries with totalitarian and
post-totalitarian regimes.

Біографія автора

С. В. Желіховський, Дипломатична академія України при МЗС України

аспірант

Опубліковано
2017-01-25