ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ РЕЛІГІЙНОГО ФАКТОРУ В КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

  • О. А. Коппель Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: релігійний дискурс, релігія, політика, міжнародна система, світова політика, секуляризація, ресекуляризація, религия, политика, международная система, мировая политика, секуляризация, ресекуляризация, religious discourse, religion, politics, international system, world politics, secularization, resecularization

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі релігійного
фактору в контексті системної еволюції міжнародних
відносин. Досліджується роль релігійного фактору як
комплексного системного явища в трьох його вимірах –
часовому, просторовому та змістовному. Визначені його
функції та закономірності в залежності від системної
еволюції міжнародних відносин. З’ясовуються рівні і
форми залежності релігійного фактору від характеру
міжнародної системи через дослідження сутнісних зако-
номірностей і особливостей його впливу на певному етапі
еволюції міжнародної системи, структурних характерис-
тик систем і взаємозв’язків між ними. На світовій арені
з’являються релігійні системи у вигляді системи трансна-
ціональних зв’язків між державами, окремими групами
і політичними рухами. Ці зв’язки встановлюються над
національними кордонами, утворюючи додаткову транс-
національну систему взаємодій.

 

The article is devoted to the role of religion in world pol-
itics within the context of system evolution of international
relations. The article examines the nature and dynamics of
the religious factor as the multilayer system phenomenon
considered as three dimensions – space, time and content.
Defined are levels of dependence of religious factor on the
character of international systems within frames of its his-
torical development type, structural characteristics and
their system cross relations, specific features at the definite
stage of international system evolution. Religious systems
appears on the world scene in the form of transnational com-
munications between states, separate groups, communities
and political movements. These connections are established
‘over’ the state lines, creating an additional transnational
system of interconnections.

Біографія автора

О. А. Коппель, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор історичних наук,
професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики
Інституту міжнародних відносин

Опубліковано
2017-01-25