ПРИРОДА ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

БІОПОЛІТИЧНИЙ ПІДХІД

  • А. Ю. Кравець Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: біополітика, «людина політична», політична поведінка, биополитика, «человек политический», политическое поведение, biopolitics, “political man”, political behavior

Анотація

Розглядається біополітична інтерпретація пробле-
матики природи політичної поведінки, адже біополі-
тика, як нова еволюційна дисципліна в межах сучасної
політичної науки, пропонує своє унікальне бачення
«людини політичної» і природи її політичної поведінки.
З’ясовано, що проблематика політичної поведінки, як і
питання про природу «людини політичної», є складним
феноменом наукового аналізу, адже в біополітичному
дискурсі й досі не вироблено чіткого уявлення про ті
фундаментальні характеристики, що лежать у природі
поведінки «людини політичної». А тому наукове знання
стосовно біополітичного погляду на природу і сутність
політичної поведінки потребує подальшого наукового
аналізу та поглиблення. Визначено поняття «людина
політична», де вона являє собою індивіда з вроджени-
ми властивостями мозку і психіки, які впливають на
його соціальну та політичну поведінку, можуть корегу-
ватись у процесі соціалізації та виховання. Отже, коли
ми говоримо про природу політичної поведінки, акцент
робиться саме на її природних (біологічних) складни-
ках, таких як генетика, інстинкти, нейрофізіологічні
та психологічні властивості, вроджені схильності. При
цьому наголошується, що вони можуть корегуватись у
процесі виховання, навчання і соціалізації.

 

The biopolitical interpretation of the problems of the na-
ture of political behaviour is the main aim of the article. Bi-
opolitics as a new evolutionary discipline in a modern political
science offers its unique vision of a “political man” and the
nature of his political behaviour. It has been clarified that
the problem of political behaviour is a complex phenomenon
of scientific analysis, because in biopolitical discourse there
is still no clear view about fundamental characteristics of the
“political man” and his political behaviour. Therefore, scien-
tific knowledge about political behaviour requires further sci-
entific analysis and systematization. It was determined, that
“political man” is an individual with innate properties of the
brain and psyche that affect his social and political behavior,
can be adjusted in the process of socialization and upbringing.
So, when we talk about the nature of political behaviour, we
talk about its natural (biological constituents) such as genet-
ics, instincts, neurophysiological and psychological proper-
ties, innate tendencies. It is noted that they can be adjusted in
the process of education, training and socialization.

Біографія автора

А. Ю. Кравець, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат політичних наук, доцент,
доцент кафедри політології

Опубліковано
2017-01-25