РОЛЬ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ У ВСТАНОВЛЕННІ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  • В. І. Ломейко Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: політичний дискурс, порядок денний, подвійна роль політичного дискурсу, критичний дискурс-аналіз, постмодерністський дискурс-аналіз, встановлення порядку денного, политический дискурс, повестка дня, двойная роль политического дискурса, критический дискурс-анализ, постмодернистский дискурс-анализ, установление повестки дня, political discourse, agenda, dual role of political discourse, critical discourse analysis, postmodern discourse analysis, agenda setting

Анотація

Статтю присвячено дослідженню ролі політичного
дискурсу у встановленні порядку денного українського
суспільства. Визначено сутність понять «політичний дис-
курс», «порядок денний» та особливості їх політологічно-
го розуміння як із кута зору актуальних теоретичних кон-
цепцій, так і в контексті політичних практик у сучасній
Україні. Відзначено подвійну роль політичного дискурсу
у встановленні порядку денного українського суспіль-
ства. Вона полягає в тому, що політичний дискурс є сим-
волічним простором, за який борються політичні актори,
та водночас – засобом впливу, потужним інформаційним
інструментом, за допомогою якого політики змагаються
за домінування в процесі встановлення порядку денного.

 

The article is devoted to the study of the role of
political discourse in agenda setting of Ukrainian society.
The essence of the concepts of «political discourse», «agenda
setting» and the peculiarities of their political understand-
ing both from the angle of actual theoretical concepts and in
the context of political practices in modern Ukraine are de-
termined. The dual role of political discourse in establishing
the agenda of Ukrainian society is noted. It is that political
discourse is a symbolic domain for which political actors are
struggling, as well as a means of influence, a powerful in-
formation tool by which dominant politicians compete in the
process of establishing an agenda.

Біографія автора

В. І. Ломейко, Національний університет «Одеська юридична академія»

магістр політології

Опубліковано
2017-01-25