ПОЛІТИКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  • Є. В. Перегуда Київський національний університет будівництва і архітектури
Ключові слова: енергоефективність, енергозбереження, громадянське суспільство, житловий сектор, термомодернізація, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, энергоэффективность, энергосбережение, гражданское общество, жилищный сектор, термомодернизация, объединения совладельцев многоквартирных домов, energy efficiency, energy saving, civil society, residential sector, thermomodernization, condominium

Анотація

Енергоефективність та енергозбереження – сфера по-
літичної взаємодії, пов’язана з інтересами соціальних
груп, зокрема в житловому секторі. Громадянське сус-
пільство має відіграти значну роль у політиці енергое-
фективності, висуванні вимог до влади, розробці проектів
рішень. Держава має сприяти розвиткові громадянського
суспільства в житловому фонді. Нині рівень громадської
консолідації у сфері термомодернізації житла недостат-
ній. Причини цього пов’язані не лише з менталітетом
українців, а й з недоліками політики енергоефективності
та енергозбереження, яку здійснюють центральні та міс-
цеві органи влади.

 

Energy efficiency and energy saving is the sphere of
political interaction associated with the interests of social
groups, particularly in the residential sector. Civil society
should play a significant role in promoting energy efficiency
policy, nomination requirements for power and development
of project decisions. The state should promote the develop-
ment of civil society in the residential sector. Now the level
of public consolidation in thermomodernization of residen-
tial sector is insufficient. The reasons are related not only to
the mentality of Ukrainians, but also to the shortcomings of
energy efficiency and energy saving policy implemented by
central and local authorities.

Біографія автора

Є. В. Перегуда, Київський національний університет будівництва і архітектури

доктор політичних наук, професор,
завідувач кафедри політичних наук

Опубліковано
2017-01-25