ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

  • О. І. Ісакова Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: екологія, екологічна політика, регіональна безпека, природне середовище, екологічна безпека, екосистема, природокористування, екологічні проблеми, экология, экологическая политика, общенациональная безопасность, природная среда, экологическая безопасность, экосистема, природопользование, экологические проблемы, ecology, environmental policy, national security, natural environment, environmental safety, ecosystem, environmental management, environmental problems

Анотація

У статті розглядається екологічна політика, яка за-
ймає важливе місце в системі забезпечення загальнона-
ціональної безпеки країни. Наявність екологічних загроз
дозволяє виділити в структурі національної безпеки та-
кий вид безпеки, як екологічна безпека. У даний час ме-
тою національної екологічної політики є стабілізація і по-
ліпшення стану навколишнього природного середовища
України шляхом інтеграції екологічної політики до соці-
ально-економічного розвитку України для гарантування
екологічно безпечного природного середовища для життя
і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансо-
ваної системи природокористування та збереження при-
родних екосистем.

 

The article discusses environmental policy, which occu-
pies an important place in the system of ensuring national
security of the country. The presence of environmental
threats allows to allocate in the structure of national secu-
rity this type of security as environmental security. At the
present time. the purpose of the national environmental
policy is to stabilize and improve the state of environment
of Ukraine through the integration of environmental poli-
cy into socio-economic development of Ukraine to guarantee
ecologically safe natural environment for life and health of
the population, introduction of ecologically balanced system
of nature management and preservation of natural ecosys-
tems.

Біографія автора

О. І. Ісакова, Таврійський державний агротехнологічний університет

кандидат філософських наук,
доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук

Опубліковано
2017-01-25