СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • О. М. Заєць Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: соціологічний аналіз освіти, оцінка якості вищої освіти, соціально-економічна ефективність освіти, соціологічний моніторинг якості освіти, социологический анализ образования, оценка качества высшего образования, социально-экономическая эффективность образования, социологический мониторинг качества образования, sociological analysis of education, assessment of the quality of higher education, socio-economic efficiency of education, sociological monitoring of the quality of education

Анотація

Досліджено поняття якості вищої освіти як соціаль-
ної категорії, виявлено ключові етапи її оцінки. У ході
роботи проаналізовано основні показники якості вищої
освіти, сучасні вимоги до результатів освітнього процесу.
На основі виявлених критеріїв і стандартів висунуто тео-
ретично обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення
якості освіти у вищих навчальних закладах.

 

The concept of the quality of higher education as a so-
cial category has been explored, and key stapes of its eval-
uation have been identified. In the course of the work, the
main indicators of the quality of higher education, modern
requirements to the results of the educational process were
analyzed. Based on the identified criteria and standards,
theoretically grounded recommendations for improving the
quality of education in higher education institutions were
put forward.

Біографія автора

О. М. Заєць, Національний університет «Одеська юридична академія»

бакалавр соціології,
студентка І курсу магістратури
факультету психології, політології та соціології

Опубліковано
2017-01-28