ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД

  • Є. І. Гуща Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: ґендерна політика, ґендерні відносини, ґендерний баланс, електоральний процес, демократизація суспільства, ґендерний дискурс, гендерная политика, гендерные отношения, гендерный баланс, электоральный процесс, де- мократизация общества, гендерный дискурс, gender policy, gender relations, gender balance, electoral process, democratization of society, gendered discourse

Анотація

Статтю присвячено дослідженню процесу формування
ґендерної політики в умовах демократизації суспільства
з погляду комунікативного підходу. Визначено особли-
вості ґендерної політики на макрорівні (конституційні
умови, ґендерний вимір парламенту, електорального про-
цесу) та мікрорівні (взаємодія інституцій громадянського
суспільства, конкретна політична ситуація). Спираючись
на теорію комунікативної раціональності Ю. Габермаса,
аргументовано відзначено необхідність інституціоналіза-
ції політичного діалогу щодо формування ґендерної полі-
тики в умовах демократизації українського суспільства.

 

The article is devoted to the research of a process of
formation of gender policy under democratization of so-
ciety from the standpoint of the communicative approach.
Features of gender policy at the macrolevel (constitutional
condition, the gender dimension of parliament, electoral
process) and microlevel (interaction of institutions of civil
society, concrete political situation) are determined. Based
on the theory of communicative rationality of J. Habermas,
the necessity of institutionalization of political dialogue on
the formation of gender policy in terms of democratization
of Ukrainian society is mentioned in a well-argued manner.

Біографія автора

Є. І. Гуща, Національний університет «Одеська юридична академія»

бакалавр політології,
студентка І курсу магістратури
факультету психології, політології та соціології

Опубліковано
2017-01-28