ХАКЕРСТВО ЯК ВПЛИВОВИЙ КОРЕКТОР СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

  • С. Г. Денисюк Вінницький національний технічний університет
  • Т. І. Неприцька Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • А. В. Денисюк Донецький національний університет імені Василя Стуса
Ключові слова: хакерство, хакер, хактивізм, кіберзлочинність, кібервійна, політичні цінності, хактивизм, киберпреступность, кибервойна, политические ценности, hacking, hacker, hacktivism, cyber crime, cyber war, political values

Анотація

Проаналізовано роль хакерів у політичних процесах
і відносинах. Визначено, що хакерство є диференційова-
ним співтовариством, в якому виокремлюються угрупо-
вання, виходячи з політичних цілей та їх ціннісних основ.
Підкреслюється, що віртуалізація суспільно-політичного
життя, глобальні зміни в соціальній організації суспіль-
ства на різних рівнях і посилення маніпулювального
впливу інформаційно-комунікативних технологій, ЗМІ
на громадську думку створили сприятливий ґрунт для
вагомого впливу хакерів на політичні процеси. Відзнача-
ється, що хакерство може проявлятись у конструктивній
(хактивізм) і деструктивній (кібертероризм) політичній
діяльності. Визначено, що результатами втручання хаке-
рів можуть бути змінені підсумки виборів, маніпулюван-
ня масовою свідомістю, руйнування репутації політичних
гравців, розв’язання міжнародних конфліктів, кібервійн,
поглиблення кризи ціннісної системи суспільства.

 

The article analyzes the role of hackers in political pro-
cesses and relations. It has been determined that hacking is a
differentiated community that has separate groups, defined
by their political goals and value foundations. It has been
emphasized that virtualization of sociopolitical life, global
changes in the social organization of society at various lev-
els and strengthening the manipulative influence of the in-
formation-communication technologies and mass media on
public opinion have created favorable conditions for ensur-
ing hackers’ significant influencing the political processes.
It has been noted that in hacking may represent construc-
tive (hacktivism) and destructive (cyber terrorism) political
activity. It has been determined that hackers’ interferences
may result in changes results of the elections, public con-
sciousness manipulation, ruining the reputation of political
actors, solving international conflicts, cyber wars, deepen-
ing the crisis of the value system in the society.

Біографії авторів

С. Г. Денисюк, Вінницький національний технічний університет

доктор політичних наук, професор кафедри суспільно-політичних наук

Т. І. Неприцька, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та державного управління

А. В. Денисюк, Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістрант

Опубліковано
2017-01-28