МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНВЕНЦІЙ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ

  • С. А. Щудло Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: вища освіта, якість освіти, суб’єкти освіти, соціальні конвенції, высшее образование, качество образования, субъекты образования, социальные конвенции, higher education, quality of education, educational subjects, social conventions

Анотація

Стаття присвячена пошуку резервів підвищення яко-
сті вищої освіти. Якість освіти автором розглядається як
ступінь відповідності освіти запитам суб’єктів освіти до
неї. Проблеми забезпечення бажаної якості освіти автор
пов’язує з диверсифікацією та неузгодженням цілей та
запитів до освіти різних суб’єктів. Для розв’язання про-
блеми автор пропонує формування механізму соціальних
конвенцій. Важливою площадкою для узгодження освіт-
ніх запитів має стати Національне агентство з якості ви-
щої освіти.

 

The article is devoted to the search of the reserves of
higher education quality increase. The author considers the
quality of education to be as the degree of education con-
formity to the needs of education entities for it. The author
associates the problems of ensuring the desired education
quality with the diversification and the inconsistency of
goals and requests to various subjects of the education. In
order to solve the problem, the author suggests the forma-
tion of social conventions mechanism. The National Agency
of Higher Education Quality should become the important
platform for the educational needs adjustment.

Біографія автора

С. А. Щудло, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

доктор соціологічних наук, професор,
завідувач кафедри правознавства, соціології та політології

Опубліковано
2016-01-23