ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ В БЕРЛІНІ-ЛІХТЕНБЕРЗІ

  • К. Є. Іщейкін
Ключові слова: бюджет участі, місцеве самоврядування, учасницька демократія, державне управління, громадянське суспільство, бюджет участия, местное самоуправление, демократия участия, государственное управление, гражданское общество, participatory budgeting, local government, participatory democracy, public administration, civil society

Анотація

Проаналізовано умови, за яких впроваджувався бю-
джет участі в одному з районів столиці Німеччини та
визначено чинники, що сприяли його успішній реаліза-
ції (адміністративна реформа, новий підхід до аналізу
бюджетних видатків). Розглянуто процедуру прийняття
бюджету участі та зміни в адміністративній структурі ор-
ганів публічної влади, зумовлену використанням інстру-
ментів прямої демократії. Проаналізовано три основних
механізми комунікації в межах берлінської моделі: гро-
мадські слухання, Інтернет-комунікації та опитування
домогосподарств. Виділено найбільш успішні нововве-
дення моделі бюджету участі в Берлін-Ліхтенберзі (день
голосування, відстеження пропозицій, фонди кварталів)
і охарактеризовано її особливості: консенсус, реалістич-
ність, децентралізація, включеність і підзвітність.

 

The circumstances of introduction of participatory
budgeting in one of the districts of the capital of Germany
were analyzed and the factors facilitating its successful implementation,
especially administrative reform and a new
approach to the analysis of budget expenditures, were determined.
The procedure the budget adoption and changes
in the administrative structure of public authorities, caused
by the usage of direct democracy instruments, are considered.
Three main mechanisms of communication within the
framework of the Berlin model are analyzed: public hearings,
Internet communications and household surveys. The
most successful innovations in the model of the participation
budget in Berlin-Lichtenberg (voting day, tracking number
for each proposition, district funds) are highlighted and its
features are characterized: consensus, realism, decentralization,
inclusion and accountability.

Біографія автора

К. Є. Іщейкін

народний депутат України

Опубліковано
2017-01-28