ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В РОЗБУДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

  • І. В. Олефір Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційні технології, інформаційна інфраструктура, науково-технічний прогрес, информационное общество, информационные технологии, информационная инфраструктура, information society, information technology, information infrastructure, scientific and technological progress

Анотація

Розглянуто приклади політики провідних держав
світу в побудові інформаційного суспільства. Наведено
основні чинники, які притаманні країнам, що інтенсив-
но розвивають інформаційну інфраструктуру. З метою
визначення засад, на яких формується інформаційне сус-
пільство, досліджено досвід країн, які є лідерами в його
побудові. Зазначено, що кожна країна реалізує підходи
до побудови інформаційного суспільства залежно від осо-
бливостей держави – економічних, культурних, духов-
них, релігійних та інших. Наголошено на тому, що роз-
виток інформаційного суспільства в країні залежить від
державної політики в зазначеному напрямку.
Вказано, що для ефективного розвитку інформацій-
ного суспільства в Україні першочерговими заходами повинно бути розроблення відповідного законодавства на
основі міжнародного досвіду та впровадження принципів
стратегій побудови інформаційного суспільства європей-
ських країн.

 

Examples of policies of the world’s leading countries in
building the information society are considered. The main
factors that are characteristic of countries that are intensively
developing information infrastructure are presented.
In order to determine the principles of development on which
the information society is formed, the experience of the
countries that are the leaders in its building is researched. It
is noted that each country implements approaches to building
the information society, depending on its own peculiarities
– economic, cultural, spiritual, religious, and peculiarities
of the particular state. The emphasis is placed on the
fact that the development of the information society in the
country depends on the state policy in this respect.
Recommendations on the peculiarities of building the information
society in Ukraine are given.

Біографія автора

І. В. Олефір, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

аспірант кафедри суспільно-політичних наук,
глобалістики та соціальних комунікацій

Опубліковано
2017-01-28