ОЛІГАРХІЧНИЙ ЛОБІЗМ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ РЕПУТАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

  • І. Д. Похило Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Буряченко Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
  • С. П. Годний Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: лобізм, політична партія, політична репутація, олігархічне лобіювання, корупція, лоббизм, политическая партия, политическая репутация, олигархическое лоббирование, коррупция, lobbyism, political party, political reputation, oligarchic lobbying, corruption

Анотація

Стаття присвячена аналізу лобізму як об’єктивного
явища суспільної практики. Зроблено спробу відповісти
на ряд актуальних питань: наскільки адекватним є зв’я-
зок між інтересами політичних партій і громадянського
суспільства? Якою мірою репутація політичної партії за-
лежить від сутності та важливості тих питань, які вона лобіює? Визначається, що однією із сутнісних ознак по-
літичного лобіювання став фаворитизм державних уря-
довців під час ухвалення рішень на користь окремих біз-
несменів. З’ясовано сутність олігархічного лобіювання
як системи взаємостосунків влади і великого капіталу.
Визначено, що основою формування позитивної репутації
сучасних політичних партій є ступінь та можливість їх
впливу на розв’язання найважливіших проблем суспіль-
ства і держави.

 

The article is devoted to the analysis of lobbyism as an objective
phenomenon of social practice. An attempt is made to
answer a number of topical issues: How relevant is the link
between the interests of political parties and civil society? To
what extent does the reputation of a political party depend on
the nature and importance of the issues it lobbies? It is determined
that one of the essential signs of political lobbying was
the favoritism of state officials in making decisions in favor
of individual businessmen. The essence of oligarchic lobbying,
as a system of relations between power and large capital,
is found out. It is determined that the basis of the formation
of a positive reputation of modern political parties is the degree
and the possibility of their influence on solving the most
important problems of society and the state.

Біографії авторів

І. Д. Похило, Вінницький національний технічний університет

кандидат політичних наук,
доцент кафедри суспільно-політичних наук

О. В. Буряченко, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

здобувач кафедри політичних наук

С. П. Годний, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

здобувач кафедри політичних наук

Опубліковано
2017-01-28