СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

  • В. М. Жигайло Національний університет «Острозька академія»
Ключові слова: політичні відносини, співробітництво країн, договірно-правова база, військове співробітництво, гуманітарне співробітництво, перспективи співпраці, политические отношения, сотрудничество стран, договорно-правовая база, военное сотрудничество, гуманитарное сотрудничество, перспективы сотрудничества, political relations, cooperation, legal framework, military cooperation, humanitarian cooperation, perspectives for cooperation

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сучасного стану й
перспектив співробітництва України та США, яке є од-
ним із ключових пріоритетів зовнішньої політики нашої
країни. Здійснено аналіз політичних відносин, співробіт-
ництва в торговельно-економічній, науково-технічній,
культурно-гуманітарній, військовій сферах, а також ви-
вчено питання подальшої співпраці України та Сполуче-
них Штатів Америки. У статті розглянуто налагодження
дипломатичних і партнерських відносин, значення фі-
нансової допомоги США для економіки України. Проа-
налізована військова співпраця України та Сполучених
Штатів. Оцінено значення США для розвитку та вдоско-
налення вітчизняної науки та технологій. З’ясовано пер-
спективи співпраці Сполучених Штатів та України в усіх
вищезазначених сферах. Для повного розкриття пробле-
ми у статті проаналізовано договірно-правову базу співп-
раці США й України, а також позиції відомих політиків,
журналістів і науковців щодо досліджуваного питання.

 

The article id dedicated to the research of current state
and perspectives of cooperation between Ukraine and the
United States. The cooperation between two countries is a
top priority in the foreign policy of Ukraine. The article
demonstrates results of the analysis of political relations
and cooperation in the spheres of trade, economy, culture
and military, as well as technical cooperation. The author
described the issue of further cooperation between the
USA and Ukraine. The article also deals with developing
of diplomatic and partnership relations between Kyiv and
Washington. Special focus is on the financial aid of the
United States granted to Ukraine. Military cooperation
is analyzed and it is demonstrated by common military
trainings. The USA plays an important role in the process
of development and improvement of Ukrainian science
and technologies. The author illuminates perspectives of
the cooperation in many spheres. To make the research
more valid the author supported it with the issue of the legal
framework between the countries. Positions of famous
politicians, reporters and scholars add much to highlighting
of the problem.

Біографія автора

В. М. Жигайло, Національний університет «Острозька академія»

аспірант кафедри міжнародних відносин

Опубліковано
2017-01-28