КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

  • А. В. Бортнікова Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: М. П. Драгоманов, український народ, місцеве самоврядування, держава, федерація, децентралізація, украинский народ, местное самоуправление, государство, федерация, децентрализация, M. P. Dragomanov, Ukrainian people, local self-government, state, federation, decentralization

Анотація

Простежено зміст концепції місцевого самоврядування М. П. Драгоманова у контексті українського
національного державотворення. Показано витоки
ідейно-теоретичної спадщини вченого, її органічний
зв’язок з прогресивними течіями світової суспільно-політичної думки і демократичними традиціями
українського народу. Розкрито зміст конституційного проекту «Вольный союз» – «Вільна спілка». Акцентовано увагу на проблемі федеративного устрою держави,
децентралізації із широким застосуванням місцевого
самоврядування на різних рівнях. Розкрито питання
розмежування функцій загальнодержавних установ і
органів місцевого самоврядування, ролі обласного намісника, який призначається главою держави, ролі
органів місцевого самоврядування у випадку заколоту
та прямого зазіхання на основи державного ладу з боку
будь-яких політичних сил.

 

M. P. Dragomanov’s content of the local self-government concept in the context of Ukrainian national statehood has been observed. The origins of the ideological and
theoretical heritage of the scholar, its organic relationship with the progressive movements of the world social
and political opinion and democratic traditions of the
Ukrainian people have been proved. The content of the
constitutional project «Vol’nyi sojuz» – «Free Union»
has been revealed. The attention has been focused on the
problem of the state’s federal structure, decentralization
with wide application of local self-government at different levels.
The issue of differentiating the functions of stateowned and local self-government bodies, the role of the
regional governor appointed by the Head of state, the role
of local self-government bodies in the event of rebellion
and direct encroachment on the basis of the state system
by any political forces have been revealed.

Біографія автора

А. В. Бортнікова, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

кандидат історичних наук,
доцент кафедри всесвітньої історії

Опубліковано
2017-01-28