ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ У КОНТЕКСТІ ОСОБЛИВОСТЕЙ РАДЯНСЬКОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

МАКРОІСТОРИЧНА ПЕРСПЕКТИВА

  • О. С. Гайко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: пострадянський простір, радянська модернізація, рентоорієнтовані гравці, клієнтарно-патронажна мережа, неформальні домовленості, постсоветское пространство, советская модернизация, рентоориентированные игроки, клиентарно-патронажная сеть, неформальные договоренности, post-Soviet space, Soviet modernization, rent-seeking players, client-patronage network, informal arrangements

Анотація

Розглядаються особливості пострадянських політичних режимів як обумовленість специфікою радянської
модернізації. Зазначається, що радянський політичний
режим являє собою приклад тоталітарної наздоганяючої
модернізації. Відзначається, що організаційні дисбаланси у рамках радянського суспільства призвели до появи
рентоорієнтованих політичних гравців, які орієнтовані на
приватизацію державних і політичних інститутів з метою
оптимального вилучення ренти. Підкреслюється, що специфікою пострадянських режимів є поєднання формальної логіки функціонування державних інститутів з неформальними домовленостями рентоорієнтованих гравців.

 

The peculiarities of the post-Soviet political regimes
are considered as conditioned by the specifics of Soviet
modernization. It is noted that the Soviet political regime
is an example of a totalitarian cach-up modernization. It is
noted that organizational imbalances within the framework
of Soviet society have led to the emergence of rent-seeking
political players that are oriented toward the privatization
of state and political institutions with the aim of optimal
rent-taking. It is emphasized that the specificity of the post-Soviet regimes is the combination of the formal logic of the
functioning of state institutions with informal arrangements of rent-seeking players.

Біографія автора

О. С. Гайко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

викладач кафедри політології

Опубліковано
2017-01-28