POLITICAL MARKETING IN UKRAINE

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

  • V. G. Muzychenko State Institution «Southern National Pedagogical University Ushinski»
Ключові слова: політичний маркетинг, політичний ринок, політичні технології, виборча кампанія, политический маркетинг, политический рынок, политические технологии, избирательная кампания, political marketing, political market, political technology, election campaign

Анотація

Стаття присвячена дослідженню основних кроків на
шляху розвитку теорії та практики політичного марке-
тингу в Україні в контексті світової політичної науки та
сучасного політичного процесу в демократичних суспіль-
ствах. Проведене дослідження свідчить про провідну роль
західних, перш за все американських, вчених. Наразі в
межах наукового аналізу чітко розділяють два напрямки
розвитку політичного маркетингу – теоретичний та прак-
тичний. Аналіз української дійсності довів, що політич-
ний маркетинг є актуальним предметом наукових досліджень українських вчених, особливо молодих. Політична
практика має досвід застосування технологій політич-
ного маркетингу в практиці виборчих кампаній, форму-
ванні іміджу політичних лідерів і держави загалом, хоча,
на думку експертів, ринок політичного консалтингу ще
дуже не розвинений, а серед населення політичний мар-
кетинг сприймається негативно. 

 

The article deal with the studing the main steps in the
development of theory and practice of political marketing in
Ukraine in the context of world political theory and modern
political process in a democratic society. It shows the leading
role of Western, especially American, scientists there. At
the moment, the scientific analysis clearly separate the two
directions of the development of political marketing – the-
oretical and practical. Analysis of Ukrainian reality shows
that political marketing is a topical subject of Ukrainian sci-
entists researches, especially young ones. Political practice
has experience on using technology in the practice of politi-
cal marketing campaign, shaping the image of political lead-
ers and the state as a whole, although, according to experts,
the market of political consulting is not developed, and the
political marketing is perceived negatively by population.

Біографія автора

V. G. Muzychenko, State Institution «Southern National Pedagogical University Ushinski»

Doctor of Political Sciences, Professor,
Professor of Political Science and Law

Опубліковано
2016-01-23