ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ МИКОЛИ СЦІБОРСЬКОГО

  • Ю. С. Кондратюк Житомирський державний технологічний університет
Ключові слова: націократія, націоналізм, нація, державотворення, нациократия, национализм, нация, создание государства, nationalocracy, nationalism, nation, state creation

Анотація

У статті досліджено теоретичні і практичні засади
українського націоналізму Миколи Сціборського на основі його фундаментальної праці «Націократія». Проаналізовано основні етапи життя та діяльності цієї видатної
особистості, що стали визначальними у формуванні його
поглядів та переконань. Відзначено, що він усе своє свідоме життя і у теоретичній площині, і передусім – практичною діяльністю, закладав підвалини українського
націоналізму та націократії. М. Сціборський передбачив
генеральний курс розвитку майбутньої незалежної України: категорично без московського комунізму, стримано
і помірковано відносно інших політичних режимів. Особливий акцент зроблено на основну ідею видатного державотворця, яка полягає у тому, що запорукою прогресивного розвитку України може бути лише політичний устрій, при якому нація має панувати у власній державі.
Це не втратило своєї значущості і особливо актуально зараз, в умовах, коли українцям доводиться відстоювати
територіальну цілісність своєї держави.

 

The article analyzes the theoretical and practical principles of Ukrainian nationalism by Mykola Stsiborsky on
the basis of his fundamental work "Natiocracy". The main
stages of the life and activity of this outstanding person,
which became decisive in shaping his views and beliefs, are
analyzed. It is noted that he has all his conscious life and
in the theoretical plane, and above all – practical activity,
laid the foundations of Ukrainian nationalism and national-state rule. M. Scyborsky predicted the general course of
development of a future independent Ukraine: categorically, without Moscow's communism, restrained and moderately in relation to other political regimes. Particular emphasis is placed on the main idea of the prominent state-maker
that the only guarantee for the progressive development of
Ukraine can be the political system in which the nation must
rule in its own state. It has not lost its significance and is especially relevant nowadays, when Ukrainians have to defend
the territorial integrity of their state.

Біографія автора

Ю. С. Кондратюк, Житомирський державний технологічний університет

кандидат історичних наук,
доцент кафедри гуманітарних і соціальних наук

Опубліковано
2017-01-28