АНАРХІЧНИЙ ТИП ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ТА ЇЇ НОСІЇ

  • Г. М. Марінова Приазовський державний технічний університет
Ключові слова: етатизм, анархізм, політична свідомість, анархічний тип політичної свідомості, соціальний статус, маргінальні групи, этатизм, анархизм, политическое сознание, анархический тип политического сознания, социальный статус, маргинальные группы, еtatism, anarchism, political consciousness, anarchic type of political consciousness, social status, marginal groups

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем, пов’язаних
з формуванням і розвитком анархічного типу політичної
свідомості, вивченню соціальної бази його носіїв. Анархічний тип політичної свідомості розуміється набагато
ширше теорії й практики анархізму (і як революційного
руху і як філософської доктрини), оскільки містить у собі
політичні установки, цінності, орієнтири, які особистість
формує у процесі соціалізації. Економічні й політичні реформи, що зачіпають майже всі шари суспільства, війни,
викликають антіетатиський настрій переважно у молодих людей з нестійким соціальним статусом.

 

The article is devoted to the study of problems associated with the formation and development of an anarchic
type of political consciousness, the study of the social base
of its bearers. The anarchic type of political consciousness
is understood much broader than the theory and practice
of anarchism (both as a revolutionary movement and as a
philosophical doctrine), because it includes the political
attitudes, values, and guidelines that the personality forms
in the process of socialization. Economic and political reforms that affect almost all strata of society, wars, cause
anti-attitudinal attitudes mainly among young people with
unstable social status.

Біографія автора

Г. М. Марінова, Приазовський державний технічний університет

кандидат філософських наук,
доцент кафедри соціології та соціальної роботи

Опубліковано
2017-01-28