КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗМІСТ ПОСТФЕМІНІЗМУ

  • І. З. Харечко Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: постфемінізм, стать, ґендер, суб’єктивність, перформативна ідентичність, додискурсивне «я», гетеросексуальна норма, постфеминизм, пол, гендер, субъективность, перформативная идентичность, додискурсивное «я», гетеросексуальная норма, post feminism, sex, gender, subjectivity, performative identity, pre-discursive «I», heterosexual norm

Анотація

Розглядається постфемінізм як нова стадія розвитку
феміністської теорії, специфікою якої є самокритицизм,
звернення до першооснов, переосмислення ключових категорій класичної феміністської парадигми. Зазначається, що суб’єктивність індивіда є наслідком і результатом
дискурсивних практик. Простежується відмова теоретиків постфемінізму від (псевдо) універсалістського трактування «жінок» і традиційної дихотомії «специфічно
жіноче» – «специфічно чоловіче». Виявляється, що стать
не є даністю, а перформативним утворенням, продуктом
культури. Підкреслюється, що встановлення і контроль
за дотриманням «гетеросексуальної» норми є необхідним для підтримання існуючого соціально-економічного
укладу сучасного суспільства. Аргументується недоречність оперування категоріями «жіноче – чоловіче», «додискурсивне – дискурсивне», «природна стать – гендер»,
що стереотипізує та ієрархізує суспільне мислення та
зміцнює патріархальний режим. 

 

Postfeminism is considered as a new stage in the development of a feminist theory whose specificity is self criticism,
an appeal to the first principle, and a rethinking of the key
categories of the classical feminist paradigm. It is noted
that the subjectivity of an individual is a consequence and
result of discursive practices. There is traced the refuse of
the theorists of post-feminism from (pseudo) universalist
interpretation of «women» and the traditional dichotomy
«specifically female» – «specifically male». It turns out
that gender is not a given, but a performative formulation,
a product of culture. It is emphasized that establishing the
«heterosexual» norm and controlling its compliance is necessary to maintain the existing socio-economic structure of
modern society.

Біографія автора

І. З. Харечко, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат політичних наук,
асистент кафедри теорії та історії політичної науки

Опубліковано
2017-01-28