ЕВОЛЮЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

  • І. В. Олефір Університет «Україна»
Ключові слова: інформаційне суспільство, розвиток інформаційного суспільства, глобальне інформаційне суспільство, інформаційні технології в управлінні, інформаційні відносини, інформаційна безпека, національні інтереси, информационное общество, развитие информационного общества, глобальное информационное общество, информационные технологии в управлении, информационные отношения, информационная безопасность, национальные интересы, informative society, development of informative society, global informative society, information technologies in a management, right on public information, informative relations, informative safety, national interests

Анотація

У статті досліджено еволюцію українського інформаційного суспільства, де головну роль відіграють інформація та інформаційні ресурси. Охарактеризовано
нормативно-правову базу регулювання відносин в інформаційній сфері України, пов’язаних з виробленням, зберіганням, трансформацією та розповсюдженням інформації. Встановлено, що розвиток суспільних відносин в
Україні має бути спрямований на підвищення інтелектуального потенціалу держави та стримуванням загроз, які
несе у собі інформація для держави, суспільства, людини.
Також вказано, що розвиток телекомунікацій та активне поширення інформаційних технологій у сучасному
українському суспільстві, зростання обсягу інформаційних потоків, з одного боку, виступають еволюційним етапом розвитку, сприяють інформатизації суспільства та
входженню до інформаційної доби, де базовими стратегічними ресурсами є знання та інформація. З іншого боку,
виникає необхідність нових форм захисту інформації під
впливом політичних та правових вимог до системи забезпечення інформаційної безпеки на державному рівні.

 

This article studies the evolution of the Ukrainian Information Society, where information and information resources play a major role. The regulatory and legal framework for regulation of relations in the information area of
Ukraine related to the development, storage, transformation and dissemination of information is described. It has
been established that the development of public relations in
Ukraine should be aimed at raising the intellectual potential
of the state and restraining threats that carries information
for the state, society and man.
It is also indicated that developing telecommunications
and actively spreading information technologies in modern
Ukrainian society, the growth in volume of the information
flows, on the one hand, serve as an evolutionary stage of development, contribute to informatization of society and access to the information age, where basic strategic resources
are knowledge and information. On the other hand, there is
a need for new forms of information protection under the
influence of political and legal requirements to the information security system at the state level.

Біографія автора

І. В. Олефір, Університет «Україна»

аспірант кафедри суспільно-політичних наук,
глобалістики та соціальних комунікацій

Опубліковано
2017-01-28