ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙН У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • О. М. Рижук Університет «Україна»
Ключові слова: безпека, інформаційна безпека, інформація, глобалізація, інформаційні війни, інформаційне суспільство, безопасность, информационная безопасность, информация, глобализация, информационные войны, информационное общество, security, information security, information, globalization, information warfare’s, information society

Анотація

У статті аналізується становлення інформаційного
суспільства, зазначаються позитивні наслідки, до яких
призводить впровадження інформаційних технологій.
Разом з тим існує ряд небезпек та загроз, які пов’язані з
впровадженням інформаційних технологій у життя суспільства.
У роботі зазначено, що сучасні електронні засоби масової інформації поставили під загрозу національну безпеку країни, тому проблема захисту власного національного простору стала першочерговою для більшості країн.
З середини 90-х років ХХ ст. своєї актуальності набувають явища інформаційних війн, які стають причиною
міжнародних конфліктів. Для України ця проблема набуває особливого характеру у зв’язку з подіями на Сході та
Півдні нашої держави.
Інформаційна безпека стає найважливішим компонентом національної безпеки, оскільки від неї залежить
рівень економічної, оборонної, соціальної, політичної та
інших видів безпеки.

 

This article analyzes the reasons for the formation of information society. Indicated are the positive consequences
that entails the introduction of information technology.
However, modern electronic media have jeopardized national security, therefore the problem of protecting their
own national space has become a priority for most countries.
Since the mid-90-ies of XX century their relevance acquire information warfare phenomena that cause international conflicts. For Ukraine, this problem is particularly
urgent due to the nature of the events in the East and South
of our country.
Information security is an essential component of national security, because it affects the level of economic, defense, social, political and other types of security.

Біографія автора

О. М. Рижук, Університет «Україна»

здобувач кафедри суспільно-політичних наук,
глобалістики та соціальних комунікацій

Опубліковано
2017-01-28