МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ ЯК ПРОВІДНОГО ЕЛЕМЕНТУ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

  • Н. М. Андріянова Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
Ключові слова: національна безпека, сектор безпеки, загроза, воєнна політика, трансформація збройних сил, трансформаційний процес, методологія, мета, етапи, стратегія, национальная безопасность, сектор безопасности, угроза, военная политика, трансформация вооруженных сил, трансформационный процесс, методология, цель, этапы, стратегия

Анотація

Аналіз трансформаційних процесів провідних країн
світу показав, що трансформація збройних сил, як засіб
реалізації воєнної політики держави, охоплює всю сферу
воєнної політики. Проте природа процесів трансформації
у збройних силах, їх початок і процес протікання, множина значущих чинників та інші ключові параметри, у
більшості випадків визначаються досить розпливчато.
Тому на сучасному етапі перед наукою стоїть завдання
продовжувати формувати теорію розвитку національного сектора безпеки як систему уявлень, яка здатна стати
концептуальною базою аналізу трансформаційних процесів під час проведення реформ у Збройних Силах України
в умовах агресії Росії проти України.
Під час написання статті автором були використані
наступні методи: системний, порівняльний та ретроспективний аналізи. Проведений у статті аналіз публікацій
та досліджень з питання трансформації збройних сил
дозволив сформувати понятійно-категоріальний апарат
процесу трансформації і визначити мету, причини, етапи, завдання, складові трансформації, розглянути моделі
процесу трансформації та методики оцінки трансформації збройних сил.

 

The analysis of the transformational processes of the
leading countries of the world has shown that the transformation of the armed forces, as a means of implementing
the military policy of the state, covers the entire sphere of
military policy. However, the nature of processes of transformation in the armed forces, their beginning and the process of leakage, the set of significant factors and other key
parameters, in most cases are determined rather vaguely.
Therefore, at the present stage, the science faces the task
of continuing to form the theory of development of the national security sector as a system of representations that
can become the conceptual basis for the analysis of transformational processes during the reforms in the Armed Forces
of Ukraine in the conditions of Russia’s aggression against
Ukraine.
During writing an article, the author used the following
methods: systematic, comparative, and retrospective analysis. The article analyzes publications and studies on the
transformation of the armed forces allowed the formation
of a conceptual-categorical apparatus of the transformation
process and to determine the purpose, causes, stages, tasks,
components of transformation, as well as to consider the
models of transformation of the process, as well as methods
for assessing the transformation of the armed forces.

Біографія автора

Н. М. Андріянова, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

науковий співробітник

Опубліковано
2017-01-28