РЕІНТЕГРАЦІЯ

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ, СУТІ ТА ПОЗИЦІЮВАННЯ У ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

  • В. А. Явір Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Ключові слова: реінтеграція, етнонаціональна політика, консолідація, громадянське суспільство, реинтеграция, этнонациональная политика, консолидация, гражданское общество, reintegration, ethnonational politics, consolidation, civil society

Анотація

Досліджено зміст і суть явища реінтеграції, наукові
підходи до визначення реінтеграції в українській та закордонній науці. На їх основі напрацьовано оптимальне
визначення реінтеграції для України. Проаналізовано
головні причини гальмування реінтеграції окупованих
територій – АРК, самопроголошених ДНР та ЛНР. Вказано на необхідність напрацювання законодавчої бази
політики реінтеграції, позиціювання її консолідаційною
ідеєю у межах державної етнонаціональної політики
України. Аналізуються перші кроки формування законодавчої бази реінтеграції, зокрема проект Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення
державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях»
№ 7163 від 04.10.2017 р. Вказано на необхідність запровадження політико-правових механізмів реінтеграції як
невіддільної складової державної етнонаціональної політики України.

 

The content and essence of the phenomenon of reintegration, scientific approaches to the definition of reintegration
into Ukrainian and foreign sciences are studied. On this basis
the optimal definition of reintegration for Ukraine has been
proposed. The main causes of reintegration delay of the occupied territories – ARC, the self-proclaimed DND and LNR
are analyzed. The necessity of creating the legal framework
of reintegration policy, positioning it as the idea of consolidation within state ethnonational policy of Ukraine is pointed. The first steps of the formation of the legislative basis
for reintegration are analyzed – the draft Law of Ukraine
“On the peculiarities of the state policy on ensuring the
state sovereignty of Ukraine over temporarily occupied territories in Donetsk and Lugansk regions” No. 7163 dated
04.10.2017. The necessity to implement the political and
legal mechanisms of reintegration as an integral part of the
state ethnonational policy of Ukraine is pointed out.

Біографія автора

В. А. Явір, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України

кандидат політичних наук, науковий співробітник

Опубліковано
2017-01-28