КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  • О. А. Матета Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету
Ключові слова: місцеве самоврядування, патерналізм, компетентність посадових осіб, децентралізація влади, територіальні громади, местное самоуправление, патернализм, компетентность должностных лиц, децентрализация власти, территориальные общины, local government, paternalism, competence of officials, decentralization of authority, territorial communities

Анотація

Охарактеризовано сучасний стан місцевого самоврядування в Україні. Зазначено, що пасивність
і патерналізм українських громадян та непрофесійність
і корумпованість посадових осіб є основними вадами
в реформуванні місцевого самоврядування. Визначено
проблеми компетентності посадових осіб місцевого самоврядування та встановлено критерії їх відповідності
сучасним вимогам. Порівняно добір, професійну підготовку й підвищення кваліфікації управлінців місцевого
самоврядування в Україні з європейськими країнами, які
успішно реалізували проект децентралізації влади. Здійснено пошук новітніх шляхів формування управлінської
еліти в об’єднаних територіальних громадах.

 

The modern state of local self-government in Ukraine is
described. It was also observed that the inaction and paternalism of Ukrainian citizens, unprofessional treatment and
corrupt of public officials are the main shortcomings in reforming the local self-government. The competence’s problems of officials in local self-government is clearly defined.
And the compliance criteria to modern requirements are established. The selection, the preparation and skills development of officials in local self-government in Ukraine with
European countries is compared. They have successfully implemented the project of the decentralization of authority.
These new ways of creating a managerial elite in the united
territorial community are researched.

Біографія автора

О. А. Матета, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету

кандидат політичних наук,
доцент кафедри суспільно-політичних наук

Опубліковано
2017-01-28