МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМАЛЬНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ НАУКИ

  • О. А. Коппель Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • О. С. Пархомчук Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: міжнародна система, міжнародні відносини, гносеологія, теорія міжнародних відносин, парадигма, загальна теорія систем, международная система, международные отношения, гносеология, теория международных отношений, общая теория систем, international system, international relations, epistemology, theory of international relations, paradigm, general systems theory

Анотація

Розглядаються гносеологічні й теоретико-методологічні аспекти міжнародно-політичної науки. Доведено,
що розвиток науки про міжнародні відносини свідчить
про зростання ролі та значення її гносеологічного складника. Аналіз міжнародних систем визнається необхідним
для розуміння основних закономірностей розвитку міжнародних відносин. У статті проводиться аналіз міжнародних систем на основі застосування положень загальної теорії систем до суспільних явищ. Висвітлюються
ключові питання теорії й методології аналізу міжнародних систем у контексті парадигмальної еволюції сучасної
науки. Особливу увагу приділено теоретичним засадам
дослідження політичних проблем міжнародних систем
і глобального розвитку.

 

It is dedicated to the epistemological, theoretical and
methodological aspects of international political science. It
is approved that the development of the international relations science shows the increasing role and importance of
its epistemological component. The concept of international
system is the key to the whole subject of international relations. The article covers the analysis of international systems based on the application of provisions of the general
systems theory to international systems as social phenomena. The key issues of the theory and methodology of international systems analysis in the context of paradigm evolution
of the modern science are elucidated. A special attention has
been paid to the theoretical basis of the studies of political
problems of international systems and global development.

Біографії авторів

О. А. Коппель, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор історичних наук,
професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

О. С. Пархомчук, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор політичних наук,
професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Опубліковано
2017-01-28