ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ТА ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ В ЗАРУБІЖНІЙ НАУЦІ

  • Ю. П. Мателешко Ужгородський національний університет
Ключові слова: Карпатський єврорегіон, зарубіжна наука, напрями дослідження, транскордонне співробітництво, Карпатский еврорегион, зарубежная наука, направления исследования, трансграничное сотрудничество, Carpathian Euroregion, foreign science, research aspects, cross-border cooperation

Анотація

Висвітлюються питання головних аспектів і проблем
дослідження міжрегіональної асоціації «Карпатський єврорегіон» зарубіжними науковцями. На основі аналізу
наукових праць автор виділив шість аспектів вивчення
єврорегіону «Карпати» в зарубіжній науці: комплексний,
економічний, етнонаціональний, політологічний, історичний та гуманітарний. Наразі здійснено досить ґрунтовний
комплексний аналіз Карпатського єврорегіону, а також
добре висвітлено економічні питання його діяльності. Натомість гуманітарний (освітній і культурний) зріз досі залишається найменш дослідженим. На якість досліджень
єврорегіону насамперед негативно впливають низький рівень його активності й ефективності, а також досить часте
ототожнення асоціації з Карпатським регіоном.

 

The article is devoted to the main aspects and problems
of research Interregional Association “Carpathian Euroregion” by foreign scientists. Based on the analysis of scientific papers, the author identified six aspects of the study
of the Euroregion “Carpathians” in foreign science: integrated, economic, ethnonational, political, historical and
humanitarian. A rather profound comprehensive analysis
of the Carpathian Euroregion has been carried out, and the
economic issues of its activity are well covered. The humanitarian (educational and cultural) aspect remains to this day
the least explored. On the quality of research Euroregion
primarily adversely affect system problems of its activity
and quite frequent identification of association with the
Carpathian region.

Біографія автора

Ю. П. Мателешко, Ужгородський національний університет

кандидат історичних наук,
доцент кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Опубліковано
2017-01-28