РОЛЬ ВИДАТНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИНИКНЕННЯ ПЕРВІСНОЇ ДЕРЖАВИ

  • В. В. Козьма Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: особистість, видатна особистість, роль особистості, історія, держава, державотворення, личность, выдающаяся личность, роль личности, история, государство, государственное строительство, personality, prominent personality, personality role, history, state, state creation

Анотація

У статті розглядаються теоретичні аспекти становлення первісних державних утворень, що спираються на
два головних напрямки, навколо яких сформовані теорії
виникнення держав: перший відстоює позиції надприродного створення всього сущого; другий напрямок ставить у
центр світобудови людину, розглядаючи її як найвищий
щабель еволюції, яка у своєму прагненні до самовдосконалення може змінювати світ на краще. Основна увага
зосереджена навколо наступних проблемних питань:
чи існує прямий зв’язок між видатними особистостями
та процесом виникнення первісної держави й чи існує
яка-небудь закономірність у такому взаємозв’язку. Для
пошуку відповідей автор пропонує розглядати процес
державотворення схематично, з’ясовуючи головні критерії успішності та роль видатних особистостей на кожному
з етапів. Коротко проаналізовано вітчизняне державотворення і роль видатних особистостей у створенні давньої
середньовічної держави «Київська Русь».

 

The article deals with the theoretical aspects of the
formation of the primitive state formations, which are
based on two main directions around which the theory of
the emergence of states is formed: the first defends the
position of supernatural creation of all things; the second
direction puts the person in the center of the universe,
considering it as the highest level of evolution which in its
quest for self-improvement can change the world for the
better. The focus is on the following problematic issues: Is
there a direct link between prominent personalities and the
process of origin of the primitive state and whether there
is any pattern in such an interconnection. To find answers,
the author proposes to consider the state-building process
schematically, clarifying the main criteria for success and
the role of prominent personalities at each stage. A brief
analysis of the national state-building and the role of prominent personalities in the creation of the ancient medieval
state "Kievan Rus".

Біографія автора

В. В. Козьма, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат політичних наук, доцент,
докторант кафедри політичних наук

Опубліковано
2018-01-28