ЕВОЛЮЦІЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • А. В. Бортнікова Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: Україна, законодавство, місцеве самоврядування, місцева рада, виконавчій комітет ради, державна адміністрація, Украина, законодательство, местное самоуправление, местная рада, исполнительный комитет рады, государственная администрация, Ukraine, legislation, local self-government, local council, executive committee of the council, state administration

Анотація

Розглядається процес і динаміка змін законодавчої,
нормативно-правової бази діяльності органів місцевого
самоврядування в Україні на етапі демократичної трансформації. Показано принципові зміни їх статусу – від
органів державної влади – до інститутів народовладдя
територіальної громади. Засвідчено проблеми розподілу
повноважень між міськими радами та їх виконавчими органами, зокрема державними адміністраціями. Накреслено шляхи реформування місцевого самоврядування в умовах політики децентралізації. Акцентовано увагу
на змісті еволюції принципів організаційної будови та
функціонування органів місцевого самоврядування, що
покладені в основу вдосконалення системи місцевого самоврядування в Україні у контексті її відповідності європейському рівню.

 

The process and dynamics of changes in the legislative,
normative and legal basis of the local self-government bodies’ activity in Ukraine at the stage of democratic transformation have been considered. The fundamental changes in
their status – from the state authorities – to the institutions
of the people’s power of the territorial community has been
shown. The problem of distribution of powers between city
councils and their executive bodies, in particular state administrations, has been confirmed. The ways of the local
self-government reforming in the context of decentralization policy has been outlined. The emphasis has been placed
on the content of the evolution of the principles of organizational structure and functioning of local self-government
bodies, which are the basis for improvement of the local
self-government system in Ukraine in the context of its compliance with the European level.

Біографія автора

А. В. Бортнікова, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

кандидат історичних наук,
доцент кафедри всесвітньої історії

Опубліковано
2018-01-28